Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Sunday, December 3, 2017

Hình Xưa: Đại Hội 45 Năm Tình Bạn tại Houston, Texas USA