Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Monday, April 6, 2009

Chia buồn bạn Nguyễn P. Gioanh

Nhận được tin buồn
Thân Mẫu bạn Nguyễn Phùng Gioanh là:

Cụ Bà
Bùi Thị Bằng
Pháp Danh
Diệu Viên

Đã mệnh-chung vào ngày 01 tháng 04 năm 2009
Tại Santa Clara, California USA
Hưởng thọ 88 tuổi.

Toàn thể CSVSQ Khoá 25/TVBQGVN xin Thành-Kính
Phân-Ưu cùng anh chị Nguyễn Phùng Gioanh và Tang-Quyến
Nguyện- cầu Hương-Linh Cụ Bà được sớm tiêu- diêu về
Miền Cực- Lạc


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU