Khoá 25 (1968-1972) Quyết Chiến Tất Thắng

Saturday, August 12, 2017

Thăm Bạn Trương MinhTân

Trương Minh Tân & Trần Kiến Võ tại Sóc Trăng, Viet Nam 08/2017